• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

संघीय सचिवालय निर्माण तथा ब्यवस्थापन कार्यालयमा परिचयात्मक कार्यक्रम

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्रीज्यूबाट संघीय सचिवालय निर्माण तथा ब्यवस्थापन कार्यालयमा परिचयात्मक कार्यक्रम तथा निरिक्षण गर्नुभएको छ ।

Pick up your email from anywhere!