• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तरगत आयोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रम ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण  अन्तरगत Ecosystem-Based Adaptation for climate-resilient developmet in the Kathmandu valley, Nepal  सम्बन्धी आयोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रमका झलकहरु । 

Pick up your email from anywhere!