• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

राष्ट्रिय शहरी नीति, २०७७ (मस्यौदा) सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका झलकहरु ।

राष्ट्रिय शहरी नीति, २०७७ (मस्यौदा) सम्बन्धी मन्त्रालयको शभाहलमा भएको छलफल कार्यक्रमका झलकहरु ।

Pick up your email from anywhere!