• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७४ मा रहेका प्रावधान सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका झलकहरु ।

माननीय मन्त्री रामकुमारी झांक्रीज्यूको समुपस्थितिमा काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालीकाहरु एंव नगरपालीकाका प्रमुखज्यूहरुसंग नेपाल सरकारले लागू गरेको वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७४ मा रहेका प्रावधान सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका झलकहरु ।

Pick up your email from anywhere!