• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

यु.एन. पार्कको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

माननिय मन्त्री राम कुमारी झाक्रीज्यू द्वारा यु.एन. पार्कको  स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

Pick up your email from anywhere!