• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर ब्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीय तहको प्रतिवद्धता कार्यक्रमका झलकहरु ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर ब्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीय तहको प्रतिवद्धता कार्यक्रमका झलकहरु । 

Pick up your email from anywhere!