• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

मा. मन्त्रीज्यू र एसियाली विकाश बैंक (ADB)का पदाधिकारीहरु बीच भएको छलफल कार्यक्रम ।

मा. मन्त्रीज्यू र एसियाली विकाश बैंक (ADB)का पदाधिकारीहरु बीच भएको छलफल कार्यक्रम ।

 

Pick up your email from anywhere!