• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

सहसचिव श्री दिगम्बर ठाकुरज्यूको अनिवार्य अवकाश पछिको बिदाईको झलक ।

सहसचिव श्री दिगम्बर ठाकुरज्यूको अनिवार्य अवकाश पछिको बिदाईको झलक ।

Pick up your email from anywhere!