• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

दक्षिण कोरियाका H2 Global Co. Ltd. र HM Hanmong Co. Ltd. का प्रतिनिधिले नयाँ नगर निर्माण कार्यमा Financing गर्ने सम्बन्धमा सचिवज्यू सगंको छलफल ।

दक्षिण कोरियाका H2 Global Co. Ltd. र HM Hanmong Co. Ltd. का प्रतिनिधिले नयाँ नगर निर्माण कार्यमा Financing गर्ने सम्बन्धमा सचिवज्यू सगंको  छलफल ।

Pick up your email from anywhere!