• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

आ.व. २०७८/०७९ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो त्रैमासिक बैठक ।

आ.व. २०७८/०७९ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो त्रैमासिक बैठक ।

Pick up your email from anywhere!