• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

मन्त्रालय मातहत निकायका पदाधिकारीहरुसँगको कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रम ।

नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिहंज्यू र मन्त्रालय मातहत निकायका पदाधिकारीहरुसँगको कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रम ।

 

Pick up your email from anywhere!