• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

मन्त्रालयको सभाहलमा World Bank का पदाधिकारी हरुसगंको छलफल कार्यक्रम ।

मन्त्रालयको सभाहलमा World Bank का पदाधिकारी हरुसगंको  छलफल कार्यक्रम ।

Pick up your email from anywhere!