Government of Nepal Ministry of Urban Development Government of Nepal

 नेपाली

निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता

 

.............................
Hon'ble Minister

 

Mr. Arjun Kumar Karki
Secretary

Latest Updates

» बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२

» भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास पुनःनिर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधि २०७२

» आ.व. २०७२/०७३ का लागि सूचिकृत गरिएका व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरु

» यस मन्त्रालयको विभिन्न मितिको निर्णयानुसार गरिएको सरुवाको विवरण

» विज्ञप्ती - २०७२।०५।२७

» सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२

» तेह्रौ योजनाको प्रगति

» आ.व. २०७१/७२ को वार्षिक/तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

» आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम

» जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम (आ.व. २०७२/७३)

» National Urban Development Strategy (NUDS), 2015 [Final Draft]

» Nationwide Coverage and Functionality Status of Water Supply and Sanitation in Nepal

» विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि, २०७१

» राष्ट्रिय आवास योजना, २०७१

» भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड, २०७१

 

News & Events

 

२०७२ श्रावण २८ गते
मन्त्रालयको गत आ.ब. २०७१/७२ को बार्षिक/तेस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालय स्तरिय समस्या समाधान समितिको बैठक बसी क्षेत्रगत रुपमा समिक्षा सम्पन्न भएको छ ।

read more

 

Contacts

 

 

Government of Nepal

Ministry of Urban Development

Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Tel.: 977-1-4211673
Fax: 977-1-4211873

E-mail: info@moud.gov.np
Website: www.moud.gov.np

 

Quick Links

 

 
Spokeperson

Mr. Padma Kumar Mainalee
Joint Secretary

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Management Unit

 

 

Nagar Bikash Samiti

 

 

Melamchi Progress Status

 

 

National Urban Development Strategy (NUDS), 2015

 

 

South Asian Conference on Sanitation

 

 

Check Mail

 

 

This page has been visited
real time statistics times
since 4 July 2012.

Special Values